Signerat: Mubarak – e ad to go

En personlig reflektion, eftersom det bara har sekundär betydelse för Gaza. Det som händer i Egypten är häftigt. Det är en genuint demokratisk folkresning som ifall den lyckas, vilket vi får hoppas, sannolikt kommer att leda till att gränsen till Gaza öppnas, då en revolutionär regering inte kommer att sitta i knäet på Israel och USA, som Mubarak gör.

Så Mubarak – e ad to go, för att parafrasera den engelska musikern, poeten och aktivisten, Linton Kwesi Johnson, LKJ som skriver om diktatorers fall i sin klassiska dub/reggae sång/poem Mi Revalueshanary Fren

Så här långt löper allt väl. Polisen har lämnat gatorna i Kairo, Suez och Alexandria. Militären har av allt att döma ställt sig på folkets sida. En ny vice president, och regering är utsedda; av allt att döma lika populära som en böld i arslet på en cykelsemester.

Så MUBARAK- e ad to go!!!

Amnesty: Kräv rättvisa för offren i kriget i Gaza och södra Israel

Kräv rättvisa för offren i kriget i Gaza och södra Israel

”Vi förstår fortfarande inte varför. Vi vill … en utredning, vi vill veta varför jag och mina systrar har blivit föräldralösa. Varför dödade de våra föräldrar, vår familj?”
(Fathiya Mousa, vars föräldrar och syskon, mellan 14 och 28 år, dödades den 14 januari 2009 i en israelisk flygattack när de befann sig på sin gårdsplan i Sabraområdet i Gaza City.)

Den 18 januari var det två år sedan kriget i Gaza och södra Israel avslutades. ”Operation Gjutet Bly” inleddes den 27 december 2008 och när den var över hade omkring 1 400 palestinier och 13 israeler dödats. Tre av de israeliska offren och majoriteten av de palestinska var civila. De materiella skadorna i Gaza var mycket stora, men även på den israeliska sidan hade raketbeskjutning från palestinska väpnade grupper orsakat stora skador.

I september 2009 lämnade den utredningskommission som utsetts av FN (Goldstonekommissionen) sin slutrapport, i vilken det konstaterades att både de israeliska styrkorna och de palestinska väpnade grupperna begått allvarliga brott mot internationell humanitär rätt, däribland krigsbrott och möjliga brott mot mänskligheten. Rapporten rekommenderade att parterna skulle få sex månader på sig att utreda dessa brott och, om de underlät att göra så skulle Säkerhetsrådet hänskjuta ärendet vidare till Internationella brottmålsdomstolen.

Till dags dato har ingen av parterna genomfört några trovärdiga och oberoende utredningar eller visat någon vilja att ställa ansvariga inför rätta. Inte heller har ärendet förts vidare inom det internationella rättsystemet.

Amnesty intensifierar nu arbetet under januari-mars med målet att FN:s Råd för Mänskliga Rättigheter vid sin session i mars vidtar konkreta åtgärder för att hindra att staffrihet får råda.

Krigsbrott, brott mot mänskligheten och andra allvarliga brott mot mänskliga rättigheter är ett brott mot var och en av oss. Kräv rättvisa för alla offer i konflikten genom att skriva under uppropet som kommer att överlämnas till FN:s Råd för Mänskliga Rättigheter.

Upprop:

Jag uppmanar FN:s Råd för Mänskliga Rättigheter att vidta åtgärder för att säkerställa internationell rättvisa för alla palestinska och israeliska offer i konflikten i Gaza och södra Israel vintern 2008-2009 genom att anta en stark resolution vid sin session i mars 2011 som:
– fördömer bristerna i de utredningar som genomförts av Israel och Hamas de facto administration;
– uppmanar den Internationella brottmålsdomstolens åklagare att omedelbart begära ett beslut från domare i domstolen om huruvida åklagarkontoret kan undersöka brott som begåtts under konflikten i Gaza;
– uppmanar andra regeringar att uppfylla sin skyldighet att utreda och åtala brott som begåtts under konflikten vid nationella domstolar genom att utöva universell jurisdiktion, samt
– hänskjuter frågan om straffrihet till FN:s generalförsamling för åtgärder.

skriv under här

Al Jazeera-läckorna

De hett diskuterade Weakileakstelegramen, som al Jazeera publicerat, om överfallet mot Gaza, utgör en skrämmande läsning.

Som vanligt missar svenska medier att rapportera om den folkmordspolitik wikileakstelegramen vittnar om, och som generar Israel. I stället fokuserar de på det faktum att Fatah, samarbetat med den israeliska säkerhetstjänsten och nästan förhandlat bort hela Jerusalem, som generar den palestinska myndigheten.

Hur vore det om de svenska medierna för en gångs skull var sakligt objektiva i sin rapportering utifrån Wikileaks, och delgav allmänheten båda sidorna av myntet? Material saknas ju inte i detta fall vilket de länkar vi publicerar visar. Bara en liten extra arbetsinsatts kunde få oss misstänksamma att förstå att SVT och SR inte köper nyheter som lobbyn planterat,

Till sitt innehåll förfaller de amerikanska diplomatrapporterna vara ett kritiklöst hopkok av israeliska pressrapporter. De går inte går djupare in på motiven till anfallet på Gaza och hur det planerades.

Dock framgår att USA, Egypten och den palestinska myndigheten samarbetade med Israel. USA räknade med att det skulle bli en humanitär kris utan att påtala detta. Man hade man inga invändningar mot Israels härjningar, utan beredde sig att stödja och försvara och senare i någon mån genom USAID släta över det värsta. Rapporterna uppmanar regeringen att förbereda en motoffensiv mot kritik i media och FN:s säkerhetsråd.

Att rapporterna ger en falsk bild av sakernas tillstånd framgår av israeliska vittnesmål publicerade i The Telegraph,

Soldaterna psykades att skjuta hämningslöst, man talade öppet om etnisk rensning och förstörde och bokstavligen skitade maximalt ner palestinska hem som man inte lyckats bomba sönder och samman.

Förklaringar till de många förkortningarna i rapporterna finns i al Jazeeras temasida

Rapportena är hämtade från

www.counterpunch.org/wikigazacables.html

Wikigazacables

Israels avsikt var att ”rensa” bostadsområdena i Gaza under invasionen 2008

Israels omdebatterade överfall mot Gaza avsåg uttryckligen att ”rensa” de palestinska bostadsområden, hävdar tidigare soldater. Deras påståenden kommer att  blåsa nytt liv i debatten om det legitima i den tre veckor långa militärkampanjen, det skriver The Telegraph.

Av Alex Thomson, 23 januari 2011-01-25

Israel invaderade Gaza i slutet av 2008 i ett försök att stoppa raketanfallen från området, som man utrymt 2005. Staten hävdade att man riktade in sig på militära mål som kontrollerades av den militanta gruppen Hamas och bemötte förbittrat den rapport från FN som hävdade att det militära våldet avsiktligt riktats mot civila.

I skakande intervjuer av den israeliska filmaren Nurit Kedar, har tidigare soldater för första gången uppträtt med namn och anklagat sina överordnade för att uppmanat till oproportionerligt våld som vedergällning för Hamas raketer. De säger att deras befälhavare ”psykade” soldaterna före en operation så att de skulle vara beredda att skjuta hämningslöst.

En soldat säger att han beordrades att skjuta granater mot alla hus i ett område. Richard Goldstones FN-rapport hävdade att båda sidor begått krigsbrott, men pekade på den moraliska och rättsliga tvivelaktigheten i de israeliska attackerna.

Israel har påstått att de operationsorder som gavs under kriget betonade ”proportionalitet” och ”humanitet”.  Vikten av att minimera civila skador klargjordes för soldaterna, har man hävdat. I slutet av den 22 dagar långa operationen hade ca 1400 palestinier dödats och en stor del av Gaza raserats. Tio israeliska soldater och tre civila hade också mist livet.

I ett reportage som kommer att visas i Channel 4 News på måndag minns Ohad, en 24-åring som var pansarvagnsbefäl, att han kvällen före invasionen fick veta att tillvägagångssättet  i Gaza skulle vara ”oproportionerligt”. När man väl var inne i Gaza menar han att ordern var otvetydig: ”Det var en mycket tydlig order om att om en bil kom närmare mig än 200 meter  skulle jag helt enkelt skjuta. Skjuta eller kasta en granat.”

Han fortsätter: ”Vi skulle rensa bostadskvarteren, husen, hela området. Det låter verkligen hemskt att säga ”rensa”, men så var ordern… Jag vill inte vara otydlig när det gäller ordvalet.”

Shay, en trettioåring, som tillhörde ett elitförband, säger att han känner avsmak för hur vissa värnpliktiga i den israeliska armén bar sig åt. Han berättar att han övertog ett hus som tillhörde en förmögen palestinsk familj. Enligt honom hade de värnpliktiga redan smetat ner hela badrummet med avföring. Familjefoton hade klottrats på. På väggen hade man klottrat ”Länge leve Israel”.

Förra året kritiserade FN Israel och Hamas för att de inte på ett adekvat sätt hade utrett det som rapporten påvisat. Den israeliska ambassaden uttalade sig igår: ”Över 12000 raketer och granater från Gaza regnade ner över israeliska civila, vilket tvingade IDF att utföra operationen. I motsats till övriga länder i regionen, tillåter det öppna israeliska samhället  att påståenden som dessa får framföras och undersökas. Israel har redan auktoriserat över hundra undersökningar rörande invasionen, fem större undersökningar och närmare femtio rörande misstankar om kriminella handlingar. Vårt rättsväsende är berömt i hela världen för sin självständighet”.

Århundradets mest förutsägbara rapportresultat?

I sin rapport som beställts av Israels regering fastslår den Turkel-kommission som Israel utsett, och som består av staten Israels egna företrädare, att de israeliska soldater som dödade nio turkiska människorättsaktivister ombord på det turkiska fartyget Mavi Marmara inte begick några fel. Kommissionen anser vidare att den israeliska statliga rapportbeställaren gör rätt i att belägra Gaza. Den enda invändningen den israeliska statliga kommissionen gör är att de borde kunna hitta på sätt att underlätta nöden i den stad, och område de ockuperar, det skriver i dag SvD och Haaretz.

Goddag yxskaft brukar man ju säga om sådant