Civila och kriminella åtal mot Israel i samband med Gazamassakern

 Läget för klagan avseende misstankar om brott och civilrättslig klagan ingivna till israeliska myndigheter av offer för operationen Gjutet bly, på engelska finns texten här.

 

Det palestinska centret för mänskliga rättigheter (PCHR) företräder 1046 offer för Operation Gjutet bly, den israeliska offensiven den 27 december 2008-den 18 januari 2009 i Gaza. Misstanke om brott och civilrättsliga klagomål avseende vart och ett av dessa offer har ingivits till israeliska myndigheter. Till dags dato har godtagbara svar levererats endast avseende två fall av misstanke om brott och två civilrättsliga ärenden.

Klagan gällande misstanke om brott har ingivits till den militära generaladvokaten (Military Advocate General). Klagomålen omfattar begäran om förundersökning åtföljd av skriftliga vittnesmål omfattande bl a intyg under ed, medicinska utredningar, expertuttalanden, kartor videofilmer, fotografier, mm. PCHR ingav 490 ärenden avseende misstankar om brott (för samtliga 1046 offer). Den största delen av dessa klagomål ingavs i maj 2009, det sista i november 2009.

Ärendena avseende civilrättslig klagan ingavs till det israeliska försvarsministeriet. Klagan har formen av en begäran om skadestånd och innehåller likartad information som den som ingavs i samband med ärendena gällande misstanke om brott. Sådan klagan ska inges inom sextio dagar efter att skadan ägt rum. PCHR ingav 1046 ärenden avseende civilrättslig klagan, det sista ingavs i mars 2009. Ifall att inget godtagbart svar lämnats i sådana ärenden, kan åtal väckas vid israelisk domstol inom två år från händelsen. PCHR har ingett begäran om åtal i hundra fall, se nedan.

Betecknande nog har PCHR nu mottagit ett antal skrivelser från israelisk domstol avseende dessa uppmaningar att väcka åtal. Domstolarna har börjat med att kräva en garantisumma om 20 000 israeliska shekel per klagande. Denna summa måste betalas innan fallet kan tas upp. PCHR vill påpeka två saker: för det första överstiger denna summa vida vad majoriteten av offren i Gaza har råd med och fungerar därmed som ett oöverstigligt hinder för rättvisa, för det andra påläggs denna summa varje klagande, vilket resulterar i att ju större skada (och ju större antal klagande), desto större ekonomiskt hinder för rättvisa.

Läget avseende misstanke om brott

På de 490 ärendena rörande misstanke om brott har PCHR fått svar i 21 ärenden.

De skrivelser som hittills kommit från den militära generaladvokaten kan indelas enligt följande:

  • 19 skrivelser tillkännager att klagan har mottagits, att den kommer att gås igenom och att PCHR kommer att informeras om resultatet (fortlöpande svar);
  • ett svar som tillkännager att fallet lagts ner eftersom vittnet inte vågat ta sig till gränsövergången Erez för förhör;
  • ett svar som meddelar att åtal har väckts mot en soldat. [1]

PCHR noterar att ett antal ärenden som ingivits för PCHR:s klienter uppenbarligen lagts ner, vilket bland annat rapporterats i israeliska medier. Dock har PCHR endast fått besked om nedläggning i det ärende som beskrivs ovan.

PCHR vill understryka knappheten i de svar som kommit från den militära generaladvokaten. Inget som helst svar från ansvariga israeliska myndigheter har mottagits avseende de 469 ärendena (som hänför sig till 776 offer) avseende misstanke om brott. Dessutom har inga ytterligare svar mottagits avseende de 19 ärendena där fortlöpande svar skulle meddelas.

Läget för ärendena rörande civilrättslig klagan

PCHR har knappt mottagit något svar från skadeståndsmyndigheten vid försvarsministeriet. På de 1046 ansökningar om skadestånd som ingavs, hade svar kommit på 26 ansökningar (totalt 17 svar) fram till den 17 februari 2011. Ingen som helst respons – inte ens bekräftelse att klagan mottagits – har kommit från israeliska myndigheter gällande den överväldigande delen av ärendena. PCHR skriver regelbundet till berörda myndigheter med begäran om information, etc.

De svar som kommit från försvarsministeriet kan indelas enligt följande:

  • Fyra svar som hänför sig till 11 ärenden, med noteringen att klagan inkommit från annan jurist och att detta måste redas ut.
  • 11 interimistiska svar som hänför sig till 13 ärenden, med notering att klagan inkommit, att undersökning skulle vidtas och att PCHR skulle underrättas om resultatet.
  • Ett ärende som hänför sig till en klagan med noteringen att detta ärende ingivits av PCHR till en civil domstol i Israel.
  • Ett ärende som hänför sig till ett ärende med noteringen att ersättning inte bifalles med hänvisning till att skadan orsakats av en militär operation.

Mellan juni 2010 och januari 2011 ingav PCHR till israeliska domstolar 100 åtalbara ärenden rörande cirka 600 offer.  På grund av den av Israel påtvingade absoluta blockaden var det omöjligt för PCHR:s advokater att föra klinternas talan vid israelisk domstol.

Av den anledningen företräddes PCHR av en jurist verksam i Israel. Ett stort antal framställningar från denna jurist att få komma in i Gaza och sammanträda med  klienterna avslogs, vilket uppenbart påverkade möjligheten att slagkraftigt företräda klienterna. Den preliminära avgiften för dessa ärenden har betalats till domstolarna.

Nu får PCHR påstötningar från domstolen om en garantisumma som domaren fastställer från fall till fall. Denna garanti måste betalas innan ärendet kan fortsätta. Typiskt nog utgör denna summa ett oöverstigligt hinder för de palestinska offren och leder till att ärendena läggs ner. För PCHR:s ärenden från Operation Gjutet bly har garantibeloppet fastställts till 20 000 israeliska shekel per klagande. Denna summa överstiger vida offrens tillgångar och utgör ett absolut hinder för rättvisa. Noteras bör att summan fastställs per klagande. Det innebär att ju större skada offret lidit, desto större är det ekonomiska hindret för rättvisa. Till exempel dödades eller sårades  22 medlemmar i  familjen Abu Dayem (5 döda, 17 sårade) och klagan ingavs å deras vägnar. Domstolen fastställde garantisumman till 440 000 shekel (22 x 20 000). I fallet med familjen Samouni krävdes skadestånd för offer (27 döda, 35 sårade). Domstolen fastställde garantisumman till 1 240 000 shekel (62 x 20 000).

På grund av bristande resurser har PCHR inte kunnat inge klagan i åtalbara fall för alla klienter. Cirka 400 offer som PCHR ingett klagan för, kontaktades och råddes att om möjligt anlita en privat advokat för att driva skadeståndsärenden vid civil domstol innan preskriptionstiden löpt ut.

Emellertid har PCHR ingivit en erinran till den israeliska högsta domstolen som ifrågasätter preskriptionstiden för samtliga 1046 offer och att PCHR fortsätter att företräda dessa offer både vad avser de initiala skadeståndskraven som ingivits till skadeståndsmyndigheten och – skilt från detta – ärendena rörande misstanke om brott som ingivits till den militära generaladvokaten.

PCHR understryker att praktiskt taget ingen korrespondens inkommit från berörda israeliska myndigheter och att detaljer i särskilda ärenden inte har meddelats. Sammanlagt har PCHR fått svar gällande 26 av totalt 1046 skadeståndskrav.

Sammanfattning              

Ingen faktisk brottsundersökning har genomförts avseende misstanke om brott mot internationell rätt i samband med Operation Gjutet bly. Denna slutsats kan dras dels av erfarenheten vid företrädande av offren, dels av en rättslig analys av alla parters undersökningsmetoder och de resultat som framkommit hitintills. Inom PCHR är man övertygad om att processen nu måste överföras till de institutioner som hanterar internationella brottmål. PCHR anmodar Säkerhetsrådet att med hänvisning till kapitel VII i FN-stadgan påtala situationen i Israel och de ockuperade palestinska områdena hos åklagaren vid Internationella brottmålsdomstolen i enlighet med artikel 13 b i Romfördraget.

Översättning: Kerstin Johansson

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s